fbpx
Пампорово, 4870 Pamporovo

Данни за Поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Данни на администратора – НИЕ:

„МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД, ЕИК 205708731, с адрес: България, гр. София, р-н Лозенец, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 22А, Коктейл-бар „Марайа“, ел. поща: manager@malina-pamporovo.com е дружество с ограничена отговорност, чиято основна дейност е хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг, търговия с хранителни продукти и всякакъв друг вид стоки.

Данни за контакт с Отговорно лице по защита на данните:

„МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД сътрудничи и е избрало за свой отговорник за защита на личните данни г-н Борислав Александров Канчелов, като можете да се свържете с него, чрез електронната форма за контакт с нас на нашата интернет страница.

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Ние Ви представяме информация за нас и нашата дейност. За да ви предоставим допълнителна информация за наши продукти, услуги, партньори и въобще информация извън оповестената на седалището и адреса на управление и на интернет сайта ни, за да отговорим на Ваши запитвания и коментари и въобще за да бъдем в комуникация с Вас, е необходимо да съберем Ваши лични данни за да можем да Ви идентифицираме (при Ваше желание) и да отговорим на Вашите нужди, ако и доколкото ни е възможно. За постигане на посочените цели ние събираме информация за Вашите имена, ел. поща, телефон, в обем, който Вие ни предоставите. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за посочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство и засягането на вашите лични интерес и личен живот.

Специални категории данни, които обработваме:

С оглед дейността на „МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД ние не обработваме чувствителни лични данни на нашите клиенти и партньори.

Източник:

Горните лични данни получаваме от Вас, лично или в отделни случаи наши търговски партньори и/или други трети лица.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

Вашите лични данни са ни необходими освен за да имаме връзка с вас и за да ви предоставим нашите продукти и услуги максимално качествено и навреме, то и за да може да извършваме други законоустановени задължения.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

– Обработването се основава на вашето съгласие;
– Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;
– Обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение – Обработването е необходимо, за да защитим вашите (жизненоважни) интереси (или интереси на друго лице).

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели, като при необходимост ще ви предоставим изрично и писмено информирано съгласие.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подадена до нас бланка, като същата може я получите от нас при поискване или да я съставите в свободен текст.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация:

„МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица, освен в законоустановените случаи.
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. Ние може да предоставяме Вашите лични данни на лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели – обработващи лични данни, които действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Получатели на вашите данни могат да бъдат също лица и органи с властнически правомощия, на които ще ги предоставяме в изпълнение на конкретни и ясни законови задължения. Когато имаме намерение да предадем Ваши специални лични данни (ако сте ни предоставили такива) на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие, като изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ на данните на ПОСЕТИТЕЛИ в

„МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД, където се осъществява ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Личните данни, които събираме и обработваме: в случай, че Вие сте посетител на нашето дружество на неговия адрес или на стопанисван от нас обект, в които има видеонаблюдение, ще бъдат обработени Ваши данни за образ и поведение, даващи информация за човешкия образ и характерните черти, представа за Вашето поведение, навици, извършени правонарушения и друга видима информация.

Източника на тези данни е: Горните лични данни получаваме от Вас, лично.
Декларираме, че личните данни, които събираме при видеонаблюдението ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като охрана на имуществото, осигуряване на сигурността, безопасността и реда, охрана на общественото здраве и предотвратяване на кражби и други злоупотреби.

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни за образ и поведение са: легитимния ни интерес от осъществяването на охраната и гарантирането на сигурността и на основание обществения интерес. Освен изложеното посредством обработването можем да осъществим и дължимото по закон съдействие на компетентни публични органи в рамките на предоставените им правомощия.

Период на обработване: Данните Ви, обработвани при видеонаблюдението съхраняваме до 60 (шестдесет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност. Обикновено това обработване се ограничава до наблюдаване в реално време на охраняваните места и съхранението на съответните записи.

Общ период на съхраняване на данните

Личните данни за клиенти да дружеството се съхраняват за срок до 5 години от сключване на съответния договор с клиента. Този срок е съобразен с погасителната давност за предявяване на каквито и да е претенции произтичащи от договора.

Личните данни на кандидати за работа, които не са одобрени за назначаване в Дружеството, се съхраняват за срока, определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни, от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период с цел отправяне на предложения за работа само при наличие на съгласие на кандидата в писмена форма.

Лични данни за работниците и служителите в дружеството се съхраняват съгласно българското законодателство, до изтичане на предвидените за това срокове след прекратяване на трудовото правоотношение.

Записите от видеонаблюдението, осъществявано в дружеството, се съхраняват за срок до 60 (шестдесет) дни съгласно Закона за частната охранителна дейност. Личните данни, които дружеството събира при видеонаблюдението ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като охрана на имуществото, осигуряване на сигурността, безопасността и реда в търговските обекти, охрана на общественото здраве при търговията с храни и предотвратяване на кражби и други злоупотреби.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват според предвидените за това срокове, съгласно Закона за счетоводството.

Начин на съхраняване и опазване на личните Ви данни, които обработваме:

Ние ще обработваме личните Ви данни при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, предприели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането; отговорните за данните служители са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни; обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; въвели сме необходимите мерки за сигурност, като охрана, ограничен достъп, системи за сигурност и др.; въвели сме мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, както и мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни; създаден е вътрешен процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването; разработена е процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Ние ще обработваме (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от

  „МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • имате право да поискате от МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • имате право да поискате от „МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • имате право да поискате от „МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

  • когато сте оттеглил своето съгласие;

  • когато сте възразил срещу обработването,

  • когато обработването е незаконосъобразно;

  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 • Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;

  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от „МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

  имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „МАЛИНА ПАМПОРОВО“ ООД или директно на Отговорника по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.

 

Утвърдил:
Росен Христов – Управител

Call Now Button